کارشناسی ارشد حسابداری

«خدایا، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست.»

نمونه سوالات تئوری حسابداری دکتر طالب نیا-دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و بندرعباس

نمونه سوالات بندرعباس:

1-انواع مفاهیم در حسابداری(مقالات خارج از کتاب: انتزاعی – غیر انتزاعی و ...) 2نمره

2-رویکرد اثبات گرایی در حسابداری و راهکار های آن(مقالات خارج از کتاب)   2نمره

3-دوران توسعه حسابداری را شرح دهید(مقالات خارج از کتاب:7دوره....)  2  نمره

4-تعریف تئوری،تئوری حسابداری و شرح زمینه های موثر آن،چارچوب نظری،تعریف پارادایم و مدل(فصل 1) 2نمره

5-تئوری مالکانه و شخصیت حسابداری را شرح دهید(فصل3)   2نمره

6-بیانیه شماره5SFACدرمورد شناخت واندازه گیری راشرح دهید وانتقادات وارد برآن را بنویسید(فصل5)  2نمره

7-ارزش اطلاعات از دیدگاه سرمایه گذاران(فصل6)  2نمره

8-اجزای تشکیل دهنده سودراشرح دهید(فصل8:جاری و جامع)  2نمره

9-خلاصه مقاله ترجمه شده تان را در 10سطر بنویسید.  4نمره

نمونه سوالت علوم تحقیقات:

۱-فرایند استانداردهای حسابداری باتوجه به شرایط سیاسی،اقتصادی وتئوری حسابداری را شرح دهید-علوم تحقیقات

2-مفروضات رفتاری و انتقادات وارده برآن راشرح دهیدومقایسه کنید-علوم تحقیقات

3-اهدافASOBATوSATAرا باهم مقایسه کنید-علوم تحقیقات

4-اطلاعات اولیه وثانویه راشرح دهید و مقایسه کنیدونتایج تحقیقات تجربی را در مورد ارزش اطلاعات برای اعتباردهندگان بنویسید-علوم تحقیقات

5-تئوری مازاد را در مورد ارزشیابی شرح دهید.-علوم تحقیقات

6و7وو8و9-سوالات مشترک با واحد بندرعباس

+ نوشته شده در  جمعه ۲۴ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت ۲۰:۲۹ بعد از ظهر  توسط قنبری  |